Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D.

Svobodná demokratická škola Gaudi

email: adam.vermirovsky@skolagaudi.cz

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

Školu Gaudi vnímám jako šanci pro děti i jejich průvodce smysluplně spolu trávit určitý čas. Zároveň je to pro mě jedna z legitimních možností, kudy se mohou vydat české školy při hledání nových směrů. Klíčovými slovy jsou zde přitom důvěra, komunikace a dohoda. Důvěra v děti, že naleznou svou cestu samy, budou-li k tomu mít podmínky.

Komunikace s ostatními v průběhu hledání a realizování oné cesty. A dohoda s ostatními na způsobech, jak spolu vycházet tak, aby se všichni cítili dobře. Z literatury i z vlastní zkušenosti ze školy Donum Felix v Kladně, kde tyto principy aplikují již čtyři roky, jsem přesvědčen, že tudy lze obezřetně, ale s důvěrou kráčet.

Rád bych zde přitom využil své zkušenosti ze základní školy, která se specializovala na tzv. nadané žáky (ať už intelektově či sportovně), její součástí byli i žáci tzv. běžní. Zde jsem mj. aplikoval metody vzájemného učení či projektové výuky.

V současné době zároveň učím na Masarykově univerzitě budoucí učitele, kterým bych rád zprostředkovával aktuální informace o tom, co při práci s dětmi shledávám jako přínosné, příp. čeho se raději v současné době vyvarovat. Svou roli v Gaudi tedy vnímám spíše jako dvojroli, tj. průvodce dětí na cestě za jejich cíli a zároveň pozorovatele této cesty, který o ní referuje průvodcům budoucím.

Vzdělání a studium

V roce 2001 jsem uzavřel svá studia na Masarykovu gymnáziu v Příboře maturitní zkouškou z pěti předmětů (byl jsem tenkrát rebel za každou cenu). Těmto letům (1997‒2001) ostatně vděčím mj. za svůj velice kladný vztah k městu Příbor. Na magisterském stupni školy vysoké jsem v roce 2007 absolvoval obor český jazyk a literatura s aprobací pro výuku na 2. a 3. stupni.

Zároveň jsem studoval obor obecná jazykověda, kterému jsem se věnoval i na stupni doktorském a své studium jsem uzavřel v roce 2015 obhajobou disertační práce zabývající se interpretací textů. V rámci doktorského studia jsem strávil 2 roky ve Skotsku na University of Glasgow (2010‒2012), kde jsem se první rok věnoval výhradně práci na své disertaci a druhý rok na univerzitě zároveň vyučoval češtinu pro cizince.

V rámci učitelské praxe (2012‒2018) jsem absolvoval nejrůznější kurzy a školení, vč. jednoletého kurzu výuky kritického myšlení, který pro svou další výuku pokládám za jeden z těch zásadních. Díky možnostem vyučujícího na Masarykově univerzitě mám příležist setkávat se čas od času s odborníky, jako je kupř. Ondřej Hausenblas či Harri Keurulainen, a konzultovat s nimi své přístupy k výuce. Ondřej Hausenblas má dlouholeté zkušenosti (bezmálá tří dekád) se zaváděním kritického myšlení do výuky českého jazyka, Harri Keurulainen je profesorem na finské univezitě JAMK a podal mi v nedávné době skvělou zpětnou vazbu k podávání zpětné vazby studentům.

Profesní zkušenosti

V roce 2006 jsem pracoval pro Akademii věd, konkrétně Ústav pro jazyk český, a sice jako asistent digitalizace slovníku českého jazyka, výsledkem čehož je slovník na Internetové jazykové příručce. Od roku 2007 do roku 2010 jsem působil nejdříve jako redaktor a velice záhy jako šéfredaktor ve vydavatelství Tribun EU.

V průběhu těchto let jsem zároveň studoval na Masarykově univerzitě a v rámci tohoto studia také vyučoval mladší kolegy, a to např. v rámci kurzu akademického čtení a psaní (2008). V roce 2011‒2012 jsem vyučoval češtinu na University of Glasgow. Od roku 2012 do roku 2018 jsem učil češtinu, angličtinu, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti, suploval matematiku, přírodovědu či dějepis na 1. i 2. stuni ZŠ Brno, Úvoz 55. Učil jsem zde jak hokejisty, tak tzv. nadané žáky a také žáky ve škatulce “nezaškatulkovaní”.

Od roku 2017 pracuju pro brněnské nakladatelství Host jako externí redaktor detektivních románů. A od roku 2018 jsem zaměstnán jako tzv. odborný asistent na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuju na Katedře českého jazyka a literatury mj. kurzy lexikologie, slovotvorby a didaktiky, ale také jazykového rozboru či interpretace textu.

Zájmy a další zkušenosti

Mým profesním zájmem je didaktika, jejíž tradiční pojetí je v současné době značně otřeseno. Další mým profesním zájmem je evropský strukturalismus, zejm. jeho pražská a jedna z pařížských variant. Mým neprofesním zájmem je potom hudba, hra na violoncello a kytaru, zpěv, interpretace Bachovy Suity G-dur či High and Dry od Radiohead.

V poslední době se mezi mé zájmy chtě nechtě vnořuje obor, jímž jsem byl dosud dotčený jen minimálně, a sice zahradnictví. Jsem zároveň otcem dvou dětí, což zásadním způsobem ovlivnilo můj přístup k timemanagementu.

Ze zkušeností na základní škole bych rád vyzdvihl momenty, kdy jsem pro žáky organizoval projektové dny, během nichž žáci (valnou měrou nevědomky) aplikovali metody vzájemného učení. Tyto dny pro mě byly jediné v mé šestileté praxi, kdy mi čas strávený ve škole připadal pro žáky i pro mě beze zbytku smysluplný. Domnívám se, že by takto smysluplné neměly být jen některé dny v roce, ale pokud možno dny všechny.